AVÍS LEGAL

readyexpress.eu en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

  • Nom social: READY EXPRESS, SL
  • NIF/CIF: B55009898
  • Domicili social: Rocacorba, 25 – 17180 Vilablareix (Girona)

Objecte de l’Avís Legal

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i l’ús del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o de lliure disposició dels Usuaris.

READY EXPRESS, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsseços altres disposicions legals que siguin aplicables.

El mer accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació comercial entre READY EXPRESS, SL i l’Usuari.

Responsabilitat

El Prestador no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. El Prestador farà tots els esforços per al correcte funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es fa responsable ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’errors.

Tampoc es fa responsable ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’errors o causi danys en el sistema informàtic de l’Usuari (programari i maquinari). En cap cas el Prestador serà responsable dels danys, perjudicis o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’accés, navegació i ús del Lloc Web, inclosos, a títol enu o a títol enu prohibit, els causats als sistemes informàtics o els causats per la introducció de virus.

Així mateix, el Prestador tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar als usuaris per un ús indegut d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir.

El lloc web està destinat principalment a usuaris residents a Espanya. El Prestador no garanteix que el lloc web compleixi les lleis d’altres països, ni total ni parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar pel Lloc Web ho farà pel seu propi risc, haurà d’assegurar-se que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local aplicable a ell, no assumint al Prestador cap responsabilitat que pogués derivar-se d’aquest accés.

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), el Prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recollides, de manera que garanteixi la seguretat de les dades personals i impedeixi la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recollides pel Prestador, a través dels formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de READY EXPRESS, SL, i degudament declarats i inscrits en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de facilitar la prestació de , agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació establerta en els formularis que signi o per respondre a una sol·licitud o consulta.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari al Prestador, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per utilitzar-les per a les finalitats específiques, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Fins i tot podrà ser utilitzat amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament READY EXPRESS, SL per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l’Usuari, i millorar així la qualitat, funcionament i navegació del Lloc Web.

Així mateix, l’Usuari té accés en tot moment per modificar, editar o eliminar la informació facilitada, així com gestionar la seva descàrrega directament, o mitjançant sol·licitud dirigida al contacte mostrat a l’apartat d’adreces de contacte o mitjançant escrit dirigit a READY EXPRESS, SL juntament amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Propietat intel·lectual

El Lloc Web, incloent a títol enunciat però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixs.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc res a favor, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@readyexpress.eu

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús pels Jutjats i Tribunals de Madrid.